VEDTÆGTER

 for

 Rønde og Omegns Pensionistforening

Stiftet den 9. december 1944

 § 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Rønde og Omegns Pensionistforening. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 

§ 3. Medlemskredsen

Som medlemmer kan optages alle, der er på efter løn eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige, der støtter foreningens formål. 

§ 4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned og bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved en annonce i lokal pressen eller ved skriftlig indkaldelse af hvert enkelt medlem. 

På generalforsamlingen udpeger dirigenten en sekretær blandt bestyrelsens medlemmer til skriftligt at referere generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigent og sekretær. 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 9 medlemmer. De vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis 5 og 4 ad gangen. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter hvert år, samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der afgår skiftevis hvert andet år. 

Alle valg og beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal på general-forsamlinger og i bestyrelsen. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende general- forsamlinger inden for tre måneder. 

§ 5. Dagsorden.

På den ordinære generalforsamling skal følgende emner behandles:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag, meddelelser m.v.

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen. Antal: 5 eller 4, samt 2 suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Antal: 1+1

9. Eventuelt

Under punktet »Eventuelt« kan intet vedtages. 

Forslag, som medlemmer eller bestyrelse ønsker behandlet på genera-lforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet afholdes og må ikke indeholde person-angreb, men kun emner, der er i overens-stemmelse med foreningens formåls paragraf. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nød-vendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det og motiverer det skrift ligt ved en dagsorden, som de ønsker behandlet. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest en måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt. Forslag må ikke indeholde emner, der er i strid med foreningens formåls paragraf.  

§ 7. Bestyrelsens beføjelser og opgaver.

Ved sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg. Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kredsmøder, kurser og årsmøder i hovedorganisationen samt repræsentation, telefon godtgørelse m.v. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent størrelse for generalforsamlingen. Formanden - eller ved dennes fravær næstformanden - leder alle møderne. Sekretæren tager referat ved alle møder, fører protokol over alle beslutninger og sørger for, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver protokollen ved næstfølgende bestyrelses-møde. Protokollen skal have nummererede sider. Ved brug af ringbind skal referaterne være nummererede og indsættes i nummer orden.  

§ 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær med under skriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer. 

§ 9. Kassererens og revisorers forpligtelser.

Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab herfor. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden. Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse på de ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden være til stede. Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i et pengeinstitut.  

§ 10. Sammenslutninger.

Bestyrelsen skal sørge for, at foreningen er tilsluttet sammenslutningen "Danske Seniorer" og dennes relevante kreds. Foreningens vedtægter og love samt generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hovedbog kredsorganisationens vedtægter og love. 

§ 11. Hjælp til medlemmerne.

Bestyrelsen bør i de tilfælde, hvor et medlem føler sig forurettet i forhold til lovgivningen m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret, evt. ved hoved-organisationens hjælp og bistand. 

§ 12. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpligtelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode. 

Således vedtaget på generalforsamling den 6. februar 2007. 

Herefter er alle andre vedtægter, regler og love for foreningen ugyldige. 

2014: Redaktionelle ændringer: Hovedorganisationens navn ændret til Danske Seniorer iht. beslutning på stiftende kongres den 18. juni 2013 ved sammenslutningen af Danske Pensionister, Sammenslutningen af pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke.

Bestyrelsen 2014:

Hanne Pedersen
formand

Margit Madsen
næstformand

Viktor Sørensen
sekretær

Poul R. Poulsen
kasserer

Inge Pihl
medlem

Evard Bruun
medlem

Lars Frederiksen
medlem

Jonna Præst
medlem

Maja Hansen
medlem